Sakura gunto wakizashi with fukuro tsuka

€ 800.00

WAK-GUNTO-01

More from the category: Antique swords - Nihonto