The Samurai Workshop
Shiro Tsuru Katana

Contact us for price

- sold -Specifications

TsubaKiku (Iron)
Fuchi / kashiraTsuru (Silvered brass)
Nagasa length2.55+ shaku, 78 cm

KSA-TSURU

More from the category: Shinken archive