Welcome to The Samurai Workshop

Japanese samurai sword specialist for art & martial arts swords


Tameshigiri katana

Tameshigiri katana
€ 800.00 € 650.00

Unokubi zukuri katana

Unokubi zukuri katana
€ 750.00 € 700.00

Koshirae Bukuro collection (09-2016-2)

Koshirae Bukuro collection (09-2016-2)
€ 45.00

Koshirae bukuro collection (09-2016-1)

Koshirae bukuro collection (09-2016-1)
€ 45.00

Takeda Shinobi Hiden

Takeda Shinobi Hiden
€ 50.00

T-shirt - Monkey Samurai

T-shirt - Monkey Samurai
€ 20.00 € 10.00

Sakura gunto wakizashi with fukuro tsuka

Sakura gunto wakizashi with fukuro tsuka
€ 800.00

Sansho pepper menuki

Sansho pepper menuki
€ 35.00

Ryu dragon silver

Ryu dragon silver
€ 35.00