Kurin Swords
Shishi iaito 2.5 shaku

€ 550.00

2015-I-0601

Plus de la catégorie medium: 2.45 - 2.5 shaku