Maru gata tsuba 'Sakura' daisho set

€ 225.00
TAKAHASHI

Plus de la catégorie Hand-made sword parts