Sakura gunto wakizashi with fukuro tsuka

€ 800.00





WAK-GUNTO-01

Meer uit de categorie: Antieke zwaarden - Nihonto