Shuro Higo katana 2.45 shaku

€ 1,350.00
-

Meer uit de categorie: Shinken archief