Maru gata tsuba 'Sakura' daisho set

€ 225.00
TAKAHASHI

Meer uit de categorie: Hand-made sword parts