Algemene voorwaarden


Inhoud

1. Definitie van partijen
2. Toepassing
3. Correct gebruik, gezond verstand en verantwoordelijkheid van de klant
4. Product, commissie & dienstenaanbod
5. Bestellen
6. Retouren en annuleringen
7. Eventuele kosten bij het retourneren van goederen
8. Uitzonderingen op het recht op terugkeer
9. Leveringen van producten en diensten
10. Betaling
11. Klachten & geschillen
12. General Data Protection Regulation (GDRP)


1. Definitie van partijen

The Samurai Workshop VOF
Magerhorst 16
5655EK Eindhoven
Nederland

 

Telefoon: +31 (0) 40 25 10 113 (ma t / m vr 10.00 - 17.00)
E-mail adres: info@thesamuraiworkshop.com
Kamer van Koophandel: 50005804
BTW-identificatienummer: NL822726324B01

 

 

2. Toepassing

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van The Samurai Workshop en op elke overeenkomst tussen The Samurai Workshop en de consument.
2) Deze algemene voorwaarden zullen openbaar worden gemaakt. Desgewenst zal The Samurai Workshop op verzoek een digitale versie van dit document leveren.
3) Mochten er afspraken gemaakt zijn die in tegenstrijd zijn met de algemene voorwaarden dan is de opdrachtgever toegestaan om de clausule die het meest heilzaam is te gebruiken.

 

 

3. Correct gebruik, gezond verstand en verantwoordelijkheid van de consument

1) De door The Samurai Workshop verstrekte informatie wordt aangeboden via het 'as-is' principe; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is van toepassing op alle uitingen, afbeeldingen en bestanden waaronder - maar niet beperkt tot - email, telefoon en online platformen zoals onze website en Facebook pagina. Ook kan The Samurai Workshop niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, letsel of overlijden (direct of indirect) ten gevolge van de inhoud van deze media.
2) Alle producten en diensten zijn onderworpen aan goed en verantwoord gebruik. The Samurai Workshop kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, letsel of overlijden (direct of indirect) ten gevolge van onverantwoordelijk gebruik.
3) De consument is verantwoordelijk om de wettigheid en de vereiste minimumleeftijd voor de producten die worden aangeboden zelf controleren.

 

 

4. Product, commissie & dienstenaanbod

1) De aankoop van diensten en producten van The Samurai Workshop kan worden bevestigd met alle middelen van communicatie, waaronder - maar niet beperkt tot- het bestelsysteem op de website, schriftelijke communicatie zoals e-mail, telefoon, persoonlijk gesprek of via andere "3rd party platforms" zoals social media.
2) The Samurai Workshop zal ten alle tijden zijn uiterste best doen bij het verstrekken van de juiste informatie naar de consument en zal ernaar streven de consument zo goed mogelijk te informeren. Waar mogelijk, zal elk van de aangeboden producten, specificaties en afbeeldingen bevatten om de consument te helpen bij hun aankoop. Eventuele fouten of vergissingen in deze informatie binden The Samurai Workshop niet.
3) Producten van The Samurai Workshop zijn - op enkele uitzonderingen na - met de hand gemaakt en daardoor uniek. Het is dus mogelijk dat producten afzonderlijk van elkaar verschillen. Voorbeelden zijn - maar niet uitsluitend - specificaties, afmetingen, kleur, spatiëring, patroon en fit.
4) Tijdens het bestellen van producten via de website, wordt de consument voorzien van gegevens in het bestelproces. Het kan zijn dat sommige informatie beschikbaar wordt gesteld op een andere locatie op de website, maar niet uitdrukkelijk tijdens het bestelproces. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- Prijs inclusief toepasselijke belastingen
- Optionele kosten voor de levering (verzendkosten)
- Documentatie bij elke stap van het bestelproces
- Opties die de consument heeft voor de betaling, levering en voor het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens.
- E-mail bevestiging van de bestelling met het aankoop overzicht en contactinformatie
5) In een werkomgeving, kan het niet voorkomen worden dat sommige gepubliceerde informatie onjuist of onvolledig is. Bij logische twijfel over het aanbod, is de consument verantwoordelijk voor het verifiëren van de informatie met de verkopende partij The Samurai Workshop
6) Specificaties, productbeschrijvingen en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
7) The Samurai Workshop houdt zich ten alle tijden het recht voor om prijsverhogingen toe te passen. Het verschil tussen de oude en de nieuwe prijs kan niet worden geclaimt noch gerestitueerd.
8) The Samurai Workshop houdt het recht voor om orders op elk moment te annuleren.

 

 

5. Bestellen

1) Voor de aankoop van wapens is een minimum leeftijd van 18 jaar is vereist.
2) The Samurai Workshop heeft het recht om uw bestelling op elk gewenst moment te annuleren bij verdenking van fraude, onverantwoordelijk gedrag of illegaal gebruik.
3) Producten die worden aangeboden zijn opgenomen met een Europese toegevoegde waarde belastingen (BTW) van 21% of 6%. Producten die rechtstreeks vanuit niet-EU-3 partijen geleverd zijn onbelast. In dit geval is de opdrachtgever/klant verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen en invoerrechten.
4) De prijzen op onze website zijn exclusief verzendkosten. Deze worden berekend tijdens het afrekenen van uw bestelling.
5) De verzendkosten zijn inbegrepen met 21% Europese BTW.

 

 

6. Retouren en annuleren - Herroepingsrecht

1) Geretourneerde goederen dienen in exact dezelfde (nieuw)staat te zijn als bij moment van onvangst. Retourzendingen dienen van te voren zijn gemeld en geaccepteerd door The Samurai Workshop. Alle onaangekondigde retourzendingen worden automatisch geweigerd bij aflevering.
2) Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
3) Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan The Samurai Workshop. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4) Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan The samurai Workshop retourneren, conform de door The Samurai Workshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5) Indien de klant na afloop van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

 

7. Kosten in het geval van herroeping

1) Bij het terugsturen van goederen naar The Samurai Workshop, is de consument verantwoordelijk voor de kosten van terugkeer.
2) Indien de consument heeft betaald voor de goederen, wordt het bijgeschreven bedrag zo spoedig mogelijk terugbetaald met een maximum van 30 dagen na ontvangst van de retourzending.
3) Als goederen worden ontvangen in een geopende, gebruikt, beschadigd of onverkoopbare staat die kan worden toegeschreven aan de acties van de klant, zullen de kosten voor vervanging of reparatie worden afgetrokken van het te crediteren bedrag.

 

 

8. Uitsluiting herroepingsrecht

1) Producten vrijgesteld van enig recht van retour zijn
a) speciale acties, afgeprijsde artikelen of voorraad clean-up producten;
b) alle producten op maat gemaakt of specifiek aangepast aan de wensen van de klant;
c) verbruiksmaterialen;
d) producten die worden geleverd via een derde party.
2) Diensten die al zijn gestart vóór het einde van de afkoelingsperiode van 14 dagen.

 

 

9. Leveringen van producten en diensten

1) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De consument is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste adres gegevens aan The Samurai Workshop. In het geval van onjuiste, onvolledige of dubbele informatie, wordt de meest recente adresinformatie gebruikt.
2) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal The Samurai Workshop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
3) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan The Samurai Workshop bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4) The Samurai Workshop zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Diensten, commissies, op maat gemaakte producten met specifieke leveringsafspraken worden automatisch vrijgesteld van deze clausule.

 

 

10. Betaling

1) Tenzij anders vermeld of overeengekomen, dienen producten volledig vooraf betaald te worden.
2) The Samurai Workshop kan in bepaalde gevallen een aanbetaling van 50% vragen voor het accepteren van de bestelling, en de resterende 50% van het totale bedrag vóór verzending. Voorbeelden hiervan zijn diensten, gewijzigd of op maat gemaakte producten of producten met een vertraagde levering, na bepaling van een aanbetaling, de consument kan geen gebruik maken van het consumentenrecht tot de aanbetaling is voldaan.
3) De consument is verantwoordelijk om The Samurai Workshop op de hoogte te stellen van eventuele onjuiste informatie betreffende de bestelling.
4) In het geval dat de consument niet aan de betaling overeenkomst voldoet, is The Samurai Workshop gerechtigd gemaakte kosten in rekening brengen.

 

 

11. Klachten & geschillen

1) Klachten dienen expliciet via e-mail naar The Samurai Workshop te worden verzonden.
2) Klachten moeten worden ingediend binnen een redelijke termijn en op een duidelijke en volledige wijze beschreven nadat de klant de problemen heeft ontdekt.
3) The Samurai Workshop reageert op klachten binnen 14 dagen, met de datum van ontvangst van de klacht als een startdatum.
4) Geschillen tussen The Samurai Workshop en de cliënt worden strikt onder het Nederlands recht behandeld.

 


12. General Data Protection Regulation (GDRP)

1) Bij het plaatsen uw bestelling en akkoord verklaring van de algemene voorwaarden, stemt u automatisch in met het gebruik van de verstrekte informatie voor het verwerken van uw bestelling
2) The Samurai Workshop verzendt uitsluitend e-mails voor orderbevestiging. We sturen geen e-mails voor promotionele doeleinden.
3) Er wordt geen andere informatie opgeslagen naast de exacte informatie die is ingevuld bij het maken van de account. Wachtwoorden worden gecodeerd in de database opgeslagen.
4) Elke aanvraag voor gegevensinzicht of gegevensverwijdering wordt handmatig verwerkt. Neem contact met ons op om dergelijke verzoeken in te dienen of andere verzoeken met betrekking tot beveiliging en privacy.