Sakura gunto wakizashi with fukuro tsuka

€ 800.00

WAK-GUNTO-01

Mais da categoria: Antique swords - Nihonto