The Samurai Workshop
Cha kiku iaito 2.5 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaYattsu mokko
Fuchi / kashiraKiku
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.5 shaku (76 cm)
Motohaba32.2 cm
Sakihaba24.2 cm
Motokasane6.5 mm
Sakikasane3.6 mm
Peso (sem saya)950 gr

KSA-I-612

Mais da categoria: Iaito arquivo