The Samurai Workshop
Cha o-nami iaito 2.6 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaYattsu mokko
Fuchi / kashiraO-nami
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.6 shaku (79 cm)
Motohaba32.7 mm
Sakihaba24.2 mm
Motokasane6.5 mm
Sakikasane3.5 mm
Peso (sem saya)965 gr
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-I-620

Mais da categoria: Iaito arquivo