The Samurai Workshop
Cha-yattsumokko ishime Yama no michi iaito 2.55 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaYattsumokko gata - steel
Fuchi / kashiraYama no michi
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.55 shaku (77.5 cm)
Comprimento da tsuka26.5 cm
Peso (sem saya)970 g
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-270

Mais da categoria: Iaito arquivo