The Samurai Workshop
Iaito Aka-Bonji 2.35 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

soldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Tipo de aoStainless
Bo-hi
TsubaMutsu Mokko gata, staal
Fuchi / kashiraIshimei Bonji, messing
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.35 shaku, 71.5 cm
Motohaba33 mm
Sakihaba24 mm
Motokasane7 mm
Sakikasane4.5 mm
Peso (sem saya)860 gr
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-I-93

Mais da categoria: Iaito arquivo