The Samurai Workshop
Mokko gata Silver Tensho Ishime Iaito 2.45 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaMokko gata - steel
Fuchi / kashiraTensho ishime - silver
MenukiTake
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.45 shaku (74.5 cm)
Comprimento da tsuka25.5 cm
Peso (sem saya)930 g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-261

Mais da categoria: Iaito arquivo