The Samurai Workshop
Yattsumokko karakusa Silver Tombo Iaito 2.6 shaku

Contácte-nos para inquirir sobre o preço
Especificações

Tipo de espadaIaito daito (unsharpened)
Tipo de aoStainless
PolidaStandard
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaYattsumokko karakusa - steel
Fuchi / kashiraTombo silver
MenukiTombo copper
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.6 shaku
Comprimento da tsuka26.5 cm
Peso (sem saya)990 g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-274

Mais da categoria: Iaito arquivo