Kuro Ume Owari katana Rankaku Kuroro nuri saya

€ 3,045.00

SOLDEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaSteel owari
Fuchi / kashiraUme - silver
MenukiUme - silver
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (72.5 cm)
Motohaba33 mm
Sakihaba23.1 mm
Motokasane7.5 mm
Sakikasane4.85 mm
Peso (sem saya)1060g
Tipo de sayaKuroro rankaku (black glossy with eggshell inlays)

KSA-565

Mais da categoria: Shinken arquivo