Shuro Higo katana 2.45 shaku

€ 1,350.00
-

Mais da categoria: Shinken arquivo