The Samurai Workshop
2.6 Take ajiro

€ 1,250.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaIron
Fuchi / kashiraSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)77.5 cm (2.55+ shaku)
Motohaba32.5 mm
Sakihaba25 mm
Motokasane6.3 mm
Sakikasane4.6 mm
Comprimento da tsuka26.5 cm
Peso (sem saya)1100 gr
Tipo de sayaKuro Ishime

KSA-TAKEAJIRO

Mais da categoria: Shinken arquivo