The Samurai Workshop
Cha-ishime tensho katana bo-hi 2.4 shaku

€ 1,100.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel Aoi
Fuchi / kashiraBrass Botan
MenukiSilver Botan
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (73.5 cm)
Comprimento da tsuka26.3 cm
Peso (sem saya)910g
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-cha-ishime

Mais da categoria: Shinken arquivo