The Samurai Workshop
Cha Tensho ishime katana 2.45 shaku

€ 1,250.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonGunome
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
Sori (curvatura)1.8 cm
TsubaMokko
Fuchi / kashiraIshime Tensho
MenukiTake
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.45 shaku (74.5 cm)
Motohaba32.46 mm
Sakihaba23.08 mm
Motokasane7.77 mm
Sakikasane4.94 mm
Peso (sem saya)920 gr
Tipo de sayaCha-ishime

KSA-749

Mais da categoria: Shinken arquivo