The Samurai Workshop
Cha Tora Sendan Tamahagane katana 2.4 shaku

€ 3,200.00




KSA-Tora-sendan

Mais da categoria: Shinken arquivo