The Samurai Workshop
Charo ginko Kin-iro katana

€ 1,295.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel ginko
Fuchi / kashiraBrass kiku
MenukiBrass ryu dragon
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)70 cm 2.35- shaku
Motohaba32.5 mm
Sakihaba22.5 mm
Motokasane7 mm
Sakikasane4.25 mm
Comprimento da tsuka25 cm
Peso (sem saya)860 g
Tipo de sayaCharo

KSA-319

Mais da categoria: Shinken arquivo