The Samurai Workshop
Choji Mokko tsuru katana

€ 1,575.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10
PolidaKeshi hadori
HamonChoji midare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel with 24K gold accents
Fuchi / kashiraSilver Tsuru (crane)
MenukiSilver sakura
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoLeather
Sageo (encordamento)Japanese silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.45 shaku (+/- 74 cm)
Motohaba31.63 mm
Sakihaba23.58 mm
Motokasane7.8 mm
Sakikasane4.9 mm
Comprimento da tsuka8.5 sun (25.5 cm)
Peso (sem saya)1040g
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-512

Mais da categoria: Shinken arquivo