The Samurai Workshop
Ishime Mokko Tamahagane o-dachi

€ 2,650.00
€ 1,950.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaMokko gata
Fuchi / kashiraIshime
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.6 shaku, 79 cm
Motohaba31 mm
Sakihaba25 mm
Motokasane6 mm
Sakikasane3 mm
Peso (sem saya)1250 gr
Tipo de sayaIshime

KSA-ISHMOK-TS

Mais da categoria: Shinken arquivo