The Samurai Workshop
Kiku Ginko katana bo-hi 2.4 shaku

€ 1,200.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel Ginko leaf
Fuchi / kashiraBrass Kiku
MenukiBrass Ryu (dragon)
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku (73 cm)
Comprimento da tsuka26 cm
Peso (sem saya)1025g
Tipo de sayaBlack matte Kuro-ishime

KSA-Kiku-ginko

Mais da categoria: Shinken arquivo