The Samurai Workshop
Kro Take Kyo-ajiro katana

€ 1,400.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel Take
Fuchi / kashiraSilver Kyo ajiro
MenukiSilver take
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.45 shaku (74cm)
Comprimento da tsuka26 cm
Peso (sem saya)950g
Tipo de sayaKuro ishimei

KSA-362

Mais da categoria: Shinken arquivo