The Samurai Workshop
Kuro Higo Kago sukashi Katana

€ 1,250.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaIron sukashi
Fuchi / kashiraHigo Kago
MenukiRyu (Dragon)
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4+ shaku (73.5 cm)
Motohaba32.25 mm
Sakihaba22.81 mm
Motokasane7.66 mm
Sakikasane4.02 mm
Peso (sem saya)900 gr
Tipo de sayaKuro-ishime (black matte)

KSA-517

Mais da categoria: Shinken arquivo