The Samurai Workshop
Menkyo Konro sendan katana

€ 1,425.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel ginko
Fuchi / kashiraSilverplated brass kiku
MenukiKiri sanso silver
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Tsuka-itoLeather
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)Black
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)72 cm 2.4 shaku
Motohaba33 mm
Sakihaba25.5 mm
Motokasane7.5mm
Sakikasane4.5 mm
Peso (sem saya)1020 g
Tipo de sayaKuro sendan ishimei saya

KSA-329

Mais da categoria: Shinken arquivo