The Samurai Workshop
Midori ginko katana 2.3 shaku

€ 1,375.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaSteel Ginko
Fuchi / kashiraIgusha silver
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.3 shaku (70cm)
Motohaba32.5 mm
Sakihaba22.8 mm
Motokasane7 mm
Sakikasane4.3 mm
Peso (sem saya)840g
Tipo de sayaKaranuri Midori kin-iro tsuishu

KSA-291

Mais da categoria: Shinken arquivo