The Samurai Workshop
Murasaki Koi Tamahagane

€ 2,800.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
PolidaKeshi hadori
HamonGunome,Suguha
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaIJzer
Fuchi / kashiraShakudo
MenukiKoi
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)72.7 cm
Motohaba31 mm
Sakihaba25 mm
Peso (sem saya)1100 gr
Tipo de sayaKuro ishime urushi

KSA-KOI-TS

Mais da categoria: Shinken arquivo