The Samurai Workshop
Musashi o-nami 2.6

€ 1,265.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaIron
Fuchi / kashiraSilver
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)77 cm (2.55 shaku)
Motohaba32 mm
Sakihaba23.5 mm
Motokasane7.0 mm
Sakikasane4.0 mm
Comprimento da tsuka26.5 cm
Peso (sem saya)940 gr
Tipo de sayaKuro Ishime

KSA-MUSNAMI

Mais da categoria: Shinken arquivo