The Samurai Workshop
Shiro Tsuru Katana

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

- sold -Especificações

TsubaKiku (Iron)
Fuchi / kashiraTsuru (Silvered brass)
Nagasa (comprimento da lmina)2.55+ shaku, 78 cm

KSA-TSURU

Mais da categoria: Shinken arquivo