The Samurai Workshop
Shishi Cha-ro Ishime Katana

€ 1,275.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonGunome
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaShishi Lion dog - Iron
Fuchi / kashiraShishi brass
MenukiShishi brass
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Nagasa (comprimento da lmina)2.4+ (73.5 cm)
Motohaba32.25 mm
Sakihaba23.15 mm
Motokasane7.38 mm
Sakikasane4.68 mm
Peso (sem saya)920 gr
Tipo de sayaCha-ro ishime

KSA-529

Mais da categoria: Shinken arquivo