The Samurai Workshop
Shishi Namban - Kuro Ishime

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaMaru Namban, silver
Fuchi / kashiraShishi, silver
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.45 shaku, 74.5 cm
Motohaba32.5 mm
Sakihaba25.5 mm
Motokasane7.3 mm
Sakikasane4.5 mm
Peso (sem saya)1100 gr
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-KUR-SHISHI

Mais da categoria: Shinken arquivo