The Samurai Workshop
Tamahagane Aikuchi tanto

€ 650.00

TypeEspecificações

Tipo de espadaTanto
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
PolidaKeshi hadori
HamonGunome
Geometria da lminaHira zukuri
Bo-hi
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)24 cm
Motohaba31.5 mm
Motokasane7 mm
Tipo de sayaRosewood Seshime Urushi

KSA-AIKTAN

Mais da categoria: Shinken arquivo