The Samurai Workshop
Tombo katana Maru aoi - Folded steel

€ 1,295.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoT10 Folded
PolidaKeshi hadori
HamonMidare
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
TsubaSteel Maru Aoi
Fuchi / kashiraDragonfly - Silver
MenukiWar fan with sakura - Silver
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapanese cotton
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Tipo de sayaKuro ishime

KSA-TF-01

Mais da categoria: Shinken arquivo