The Samurai Workshop
Tora - Anshu Kuro Ishime Tsuya saya

Contácte-nos para inquirir sobre o preço

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
TsubaTora, IJzer
Fuchi / kashiraShishi, zilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoJapans silk
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.4 shaku, 73cm
Motohaba33 mm
Sakihaba25 mm
Motokasane7.5 mm
Sakikasane5.5 mm
Peso (sem saya)1200 gr
Tipo de sayaAnshu Kuro Ishime Tsuya

KSA-CHA-TORA

Mais da categoria: Shinken arquivo