The Samurai Workshop
Tora katana 2.5 shaku

€ 1,300.00
Especificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoAISI 1095
PolidaKeshi hadori
HamonGunome
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
TsubaMokko gata iron
Fuchi / kashiraTora silver
MenukiShishi brass
SeppaBrass
HabakiBrass
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)2x
Tsuka-itoLeather
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.5 shaku (76 cm)
Peso (sem saya)950 gr
Tipo de sayaCHa-ishime

KSA-275

Mais da categoria: Shinken arquivo