Nami Ginkyo Tameshigiri katana

€ 1,250.00
€ 1,050.00
2017-01-TE

Mais da categoria: Gokui Collection