Nami Ginkyo Tameshigiri katana

€ 1,250.00

2017-01-TE

Mais da categoria: Gokui Collection