The Samurai Workshop
Kuro-gawa katatemaki no kamon koshirae sendanmaki saya

€ 2,900.00

SoldEspecificações

Tipo de espadaKatana shinken (sharp)
Ao temperadoDifferential clay hardened (water)
Tipo de aoTamahagane
PolidaKeshi hadori
HamonGunome
Geometria da lminaShinogi zukuri
Bo-hi
Bo-hi typeSingle
SeppaSilver
HabakiSilver
Mekugi (pino de bambu que prende a lmina)1x
Tsuka-itoLeather
Sageo (encordamento)Japanese rayon silk
Samegawa (couro de arraia)White
Koiguchi / koijiriBuffalo horn
Nagasa (comprimento da lmina)2.3 shaku (69.5 cm)
Comprimento da tsuka25 cm
Peso (sem saya)880g
Tipo de sayaKuroro sendan

KSA-2014-PTYPE

Mais da categoria: Tamahagane Collection