Kurin Swords
Azuki tora iaito 2.6 shaku

€ 550.00

2015-I-0604

Mais da categoria: long: 2.55 - 2.6 shaku