Kurin Swords
Azuki Ishime Musashi iaito 2.4 shaku

€ 550.00

2015-I-0606

Mais da categoria: short: 2.3 - 2.4 shaku