Maru gata tsuba 'Sakura' daisho set

€ 225.00




TAKAHASHI

Mais da categoria: Hand-made sword parts